ฮือฮา “ปรีดี ดาวฉาย” ลูกหม้อ KBANK ข้ามห้วยนั่งบอร์ดแบงก์กรุงเทพ

”ธนาคารกรุงเทพ แต่งตั้ง 2 ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่ง “กรรมการธนาคาร” ปรีดี ดาวฉาย ลูกหม้อ KBANK เป็นกรรมการอิสระ และ “นิรมาณ ไหลสาธิต” 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL แจ้งต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันนี้ (27 ม.ค.2566) เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ โดยมีรายละเอียดระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ได้มีมติอนุมัติ แต่งตั้ง นายปรีดี ดาวฉาย ดำรงตำแหน่งกรรมการ (กรรมการอิสระ) แทนนายปิติ สิทธิอำนวย และนางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต ดำรงตำแหน่ง กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) แทนนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์

ข่าวธุรกิจล่าสุด

โดยให้การแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ลงนามโดย นายกอบศักดิ์ ภูตะกูล กรรมการและเลขานุการบริษัท

การแต่งตั้งนายปรีดี ดาวฉาย เป็นกรรมการของธนาคารกรุงเทพครั้งนี้สร้างความฮือฮาให้กับวงการธนาคารพาณิชย์ของไทยอย่างมาก เนื่องจากนายปรีดีถือเป็นลูกหม้อคนสำคัญของธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) หรือ KBANK และเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นธนาคารคู่แข่งกับแบงก์กรุงเทพ

ปัจจุบันนายปรีดี ดาวฉาย อายุ 65 ปี (เกิด 9 กันยายน 2501) เริ่มทำงานที่ธนาคารสกิกรไทยตั้งแต่ปี 2525 ที่สำนักกฎหมาย หลังจากนั้นก็สะสมประสบการณ์มากมายไม่ว่าจะเป็น อดีตผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ ทำหน้าที่ Co-General Manager สาขาฮ่องกง ธนาคารกสิกรไทย,อดีตผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อฝ่ายอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ธนาคารกสิกรไทย,อดีตผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมงานสินเชื่อและหลักประกัน ธนาคารกสิกรไทย รวมถึงเคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารกสิกรไทย

ต่อมาในปี 2544 นายปรีดีนั่งเป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และขึ้นเป็น รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ในปี 2547 และเป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ทำหน้าที่ผู้ประสานงานภูมิด้านบริหารความเสี่ยง ธนาคารกสิกรไทย ในปี 2553 และในปี 2556 รับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

จากนั้นในปี 2563 นายปรีดีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2563 และเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณเมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2563 ก่อนที่จะตัดสินใจยื่นใบลาออกเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 โดยให้เหตุผลในการลาออกว่าป่วย เมื่อนับนิ้วการทำงานแล้วก็อยู่ที่ 27 วัน ไม่ถึงเดือน ถือเป็นรัฐมนตรีคลังที่นั่งเก้าอี้ในตำแหน่งนี้สั้นมาก

ประวัติ นายปรีดี ดาวฉาย

การศึกษา
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ปริญญาโท (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์บานา-แชมเปญจน์ สหรัฐอเมริกา
เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี (นิติศาสตร์ เกียรตินิยม อันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม

Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2559สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Certification Program (DCP) รุ่น 56/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 20/2558 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 8/2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน
Executive Program, Singularity University, Silicon Valley, California, USA
Advanced Management Program (AMP 187), Harvard Business School, USA
Breakthrough Program for Senior Executives, Switzerland Course, IMD Business School
Influence and Negotiation Strategies Program, USA. Course, Stanford Graduate School of Business
Making Innovation Happen Programme, UK Course, London Business School
Executive Program on Risk Management, UK Course, The Institute of International Finance (IIF)
ประสบการณ์การทำงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรรมการ ASEAN Bankers Association
กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.)
กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก – EEC (กพอ.)
กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)
ประธานสมาคม สมาคมธนาคารไทย
ประธานกรรมการ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
รองประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด

ประวัติ นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต

การศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Saint Louis University, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร/ประวัติการอบรมที่สำคัญ

หลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 319 ปี 2565
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 ปี 2562 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 4 ปี 2560
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 ปี 2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตร Advanced Management Program รุ่นที่ 182 ปี 2555 Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำงาน

รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ข่าวธุรกิจแนะนำ>>> โฟกัสเป้าหมายระยะสั้น คิดกลยุทธ์ระยะยาว โจทย์ลุยตลาดดิจิทัลปีกระต่ายทอง

โฟกัสเป้าหมายระยะสั้น คิดกลยุทธ์ระยะยาว โจทย์ลุยตลาดดิจิทัลปีกระต่ายทอง

ปี 66 อาหาร-เครื่องดื่ม-อสังหาฯ-รถยนต์ สายเปย์งบ ‘เงินเฟ้อ’ โจทย์ท้าทายแบรนด์ทำการตลาดดิจิทัล ปั๊มยอดขาย อะแด๊ปเตอร์ ดิจิตอล

แม้ 2-3 ปีที่ผ่านมา จะมีสารพัดเหตุการณ์ป่วนโลก โดยเฉพาะวิกฤติโควิด-19 สร้างผลกระทบใหญ่หลวงให้ผู้คน และธุรกิจ ผ่านพ้นสถานการณ์ดังกล่าว มาเจอสงครามรัสเซีย-ยูเครน เกิดวิกฤติซ้อนในวิกฤติหลายชั้น

ทว่า ธุรกิจยังต้องเดินหน้า ขับเคลื่อนสร้างการเติบโต หนึ่งในบริบทที่เปลี่ยนแปลงบนโลกการค้า คืออาวุธการทำตลาดที่เทคโนโลยี “ดิจิทัล” เข้ามามีบทบาทมากขึ้น

ข่าวธุรกิจ

ปี 2566 แนวโน้มแบรนด์สินค้าและบริการต่างๆ เดินหมากรบอย่างไร เพื่อต่อกรปัจจัยลบ ชิงโอกาส เพื่อสร้างการเติบโต แม่ทัพดิจิทัล เอเยนซี อรรถวุฒิ เวศรานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อะแด็ปเตอร์ ดิจิตอล จำกัด ให้มุมมอง

ก่อนวิเคราะห์สถานการณ์ทำตลาดดิจิทัลปี 2566 “อรรถวุฒิ” สรุปภาพรวมปี 2565 ที่ผ่านมาถือเป็นแห่งการ “รีสตาร์ท” การปลุกทัพการทำตลาดให้มีความสดใหม่ด้วยนวัตกรรม เพิ่มความทรงพลังมากขึ้น

ยิ่งกว่านั้นลูกค้าแบรนด์สินค้าและบริการยังปรับตัวนำนวัตกรรมมาใช้เชิงรุกอย่างรวดเร็ว จากเดิมที่คาดการณ์ว่าใช้เวลาอีกนาน กว่าจะเห็นภาพดังกล่าว ตัวอย่างใหญ่ ต้องหยิบข้อมูลจากยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีของโลกอย่าง Google ที่คาดการณ์มูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลจะแตะ 2 แสนล้านดอลลาร์ ภายในปี 2568 แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือ การเติบโตได้ทะยานทะลุเป้าหมายเรียบร้อยแล้วในปี 2565

นอกจากนี้ การชอปปิงออนไลน์ หรือค้าปลีกผ่านอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เกือบ 100% และยังมีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่อง เพียงแต่เทียบกับช่วงโควิดระบาด อาจเห็นความร้อนแรงลดลงเท่านั้นเอง

“การทำตลาดดิจิทัลโตแรงจริงๆ ในปีที่ผ่านมา และปี 2566 ตลาดจะเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง เพราะเป็นปีที่การเปิดประเทศถาวรแล้ว เทียบกับที่ผ่านมายังคาบเกี่ยวการอยู่บ้านบ้าง จนกระทั่งไตรมาส 4 ผู้บริโภคเริ่มออกมาใช้ชีวิตนอกบ้าน ปลดปล่อยไลฟ์สไตล์เต็มที่”

สำหรับทิศทางการทำตลาดดิจิทัลในปี 2566 จะเห็นลูกค้าวางแผนงานไฮบริดจ์มากขึ้น เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ “เสพสื่อ” พร้อมกัน 2 สื่อ หรือชอปปิง 2 ช่องทาง ทั้งอีคอมเมิร์ซเติบโต และไปยังห้างค้าปลีก(Physical store )ด้วย

นอกจากนี้ โจทย์การทำงานกับลูกค้า คือการใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะ “ตัวแปร” ใหญ่ คือภาวะ “เงินเฟ้อ” ปรับตัวสูงขึ้น ผู้บริโภคมีกำลังซื้อน้อยลง แบรนด์จึงต้องใช้งบประมาณให้คุ้มค่า ในแต่ละช่องทางและเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ

“ลูกค้าจะใช้งบประมาณ เพื่อทำการตลาด แต่สามารถพาแบรนด์ไปไกลกว่าเดิม คือยอดขาย หรือผลลัพธ์ดีกว่าเดิม ภายใต้เม็ดเงินเท่าเดิม” แนะนำข่าวเพิ่มเติม>>> รอบรั้วการตลาด : OR จับมือ พม.ร่วมสร้างโอกาสให้กลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาส

รอบรั้วการตลาด : OR จับมือ พม.ร่วมสร้างโอกาสให้กลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาส

รอบรั้วการตลาด : OR จับมือ พม.ร่วมสร้างโอกาสให้กลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาส

 ธุรกิจ

ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ได้รวบรวมข่าวจากแวดวงธุรกิจ การตลาด การเงินธนาคาร ประกัน และอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจ มีดังต่อไปนี้

นายสมยศ คงประเวช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจไลฟ์สไตล์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR กล่าวว่า โออาร์ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หอการค้าสวิส-ไทย หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมสร้างโอกาสให้กลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส ให้มีโอกาสพัฒนาทักษะอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดย โออาร์ พร้อมมอบโอกาสให้กลุ่มเปราะบางพัฒนาทักษาอาชีพเป็นบาริสต้ามืออาชีพในร้าน Café Amazon for Chance

นายนิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด กล่าวว่า เอเซอร์ ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์เกมมิ่ง Predator สร้างแรงขับเคลื่อนวงการอีสปอร์ตอย่างต่อเนื่อง ประกาศทีม Magic Esport คว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์ Thailand Predator League 2022 พร้อมทีม Attack All Around เป็น 2 ทีม ตัวแทนประเทศไทยเข้าชิงชัยในรายการ Asia Pacific Predator League 2022 ที่ประเทศญี่ปุ่น ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 14 ล้านบาท ในวันที่ 11-13 พ.ย. 2022 ปลายปีนี้